Friday, January 23, 2009

Sa mukha ng kawalang ngalang pag-ibig

This poem was written by my friend George T. Calaor.  George is the current Secretary General of Bagong Alyansang Makabayan (New Patriotic Alliance)in Aklan.

George has a very colorful life, and not all of them are bright.  We shared many glooms and dark moments. I am reprinting this poem coz I find it lyrically beautiful.

I'm going to translate this to English and post it later.  I hope you enjoy this poem:

Sa mukha ng kawalang ngalang pag-ibig

Ni: George T. Calaor

Makiulayaw ka sa tibok ng puso
    ng mga tagapaglikha ng kasaysayan...

naroon lang ako’t naghihintay sa init ng iyong pag-anib
Usalin mo ang bawat pintig sa dibdib
    na kay laon nang iginapos sa tanikala ng pagkadukha

    ako’y naro’n lang... dasal ay kalayaan

Isatinig mo ang mga hiyaw ng damdaming
    hitik sa pag-asam lubusang maangkin
    ang dalisay-na-laya ng pagkatimawa

sabay sa pagbaybay sa iilang hakbang na lang tagumpay

    dahil...

sa bawat pintig ng pagtibok ng aking puso—ako’y kakambal mo

ako ang himig sa bawat saknong ng liriko sa iyong awitin

talinhaga sa bawat katagang ipinapatak
ng tintang idinaloy ng iyong diwang malikhain

anino ko’y salamin ng mga magigiting... naro’n lang ako...

halina...

kaaway buong tapang nang gapiin!

(Note: George T. Calaor owns the copyright to this work.  If you are going to republish it, please acknowledge the author.)