Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Hunyo, 2016

Enero Tres

ang iyong mga kaway
ang indayog ng iyong munting kamay
ay tagpas ng tabak sa aking dibdib
papaalis ka na
papaalis ka nang muli
tungo sa dalampasigan ng iyong kamusmusan
ang iyong ngiting
sintamis ng umaga
ay punglo sa aking dibdib
ang iyong mga kaway
ang iyong mga ngiti
ay kumikitil
sa puso kong
namimighati.-- Jay M. Pascual, 2003

3 Haikus, 3 Thoughts of You

(I)
She walks in beauty
Feet ablaze in stellar warmth
Scorching path of hearts(II)
Solitary Pearl
My name is Melancholy
Let me lie and die(III)
Forbidden Rose bud
In garden of weeds and thorns
Pick it and shed blood-- Jay M. Pascual, 2001